Privacybeleid

NGU Events respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij
geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): Socialize-event.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): NGU
Events, gevestigd te Veenendaalkade 242 Den Haag, kvk-nummer:
77483146.
 
Artikel 2 – Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of
publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 
Artikel 3 – De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd
bij wet door intellectuele eigendomsrechten.
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of
slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder
niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende
toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 
Artikel 4 – Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacyverklaring vallen.
• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van
de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@socialize-event.nl.
• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad, die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is
in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
 
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.
 
Artikel 11 – Cookies
• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en
het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner
waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website
accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
• Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Google Analytics (analytische cookie)
– Facebook (tracking cookie)
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante
advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden
afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties
tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te
behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt
er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de
website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien
maanden.
 
• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
 
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 – Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 14 – Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: